IMD inte kostnadseffektivt i ny- och ombyggnad

Boverket har nu gett besked om att individuell mätning och debitering av värme inte ska införas i nyproduktion eller vid ombyggnad. Men de allra flesta lägenheterna finns i befintlig bebyggelse och den delen är ännu inte utredd när det gäller IMD.

Boverket avstyrker IMD i ny- och ombyggnader.

Boverket redovisade i går första delen av sitt regeringsuppdrag att utreda när individuell mätning och debitering av värme, tappvarmvatten och kyla (IMD) är kostnadseffektivt och ange i vilka fall krav ska ställas.
Boverkets slutsats är att IMD inte är kostnadseffektivt i ny- och ombyggnad.

För tappvarmvatten görs bedömningen att individuell mätning under vissa förutsättningar är lönsamt, men att sannolikheten för lönsamhet totalt sett är allt för låg för att införa ett krav.

– Det är bra att Boverket kommit till samma slutsats som vi. Hela branschen har ju påtalat detta, det är inte lönsamt med IMD, säger Magnus Everitt, energiexpert på VVS Företagen. Det ursprungliga förslaget om en obligatorisk IMD fick skarp kritik av stora delar av bygg-, fastighets- och VVS-sektorn. Sabo uppskattar kostnaden för införande av värmemängdsmätning och varmvattenmätning till 15.000–20.000 kronor/lägenhet och driftkostnaden till 500–800 kronor per lägenhet och år.

Kurt Eliasson, vd på allmännyttans organisation Sabo, kallar Boverkets slutsatser för ”en seger” och Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier (BI), menar att IMD ”är ett EU-beslut som inte passar i Sverige”. Det är en seger för alla oss som bidrar till ett energieffektivt, koldioxidneutralt samhälle. Nu kan de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen fortsätta sitt framgångsrika arbete med att spara energi, säger Kurt Eliasson, i ett pressmeddelande.

Vi på Ekedalens Energikonsult hjälper idag fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med vårt vattenbesparingsprogram att spara stora mängder varmvatten, energi och pengar med mindre miljöbelastning som grädde på moset. Konstantventiler som sköter besparingen helt automatiskt så användarna inte behöver tänka på att spara, utan dyra styrsystem eller övervakning sätts in av kostnadsmedvetna fastighetsägare runt om i landet i allt högre takt. Investeringen som ligger under tusenlappen per lägenhet är snabbt intjänad av fastighetsägaren och ger utrymme för fler energisparåtgärder eller andra investeringar.

Tills vi hörs igen,

Lars Hagström

 

Individuell mätning sågas!

Uppdaterad 2013-11-28. De flesta av de 134 remissvar som kommit in till Näringsdepartementet om energieffektiviseringsdirektivet (EED) gör tummen ner för förslaget om individuell mätning (IMD), särskilt av värme.

Foto: Valery Voennyy/Mostphotos

Näringsdepartementets EED-promemoria, ”Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige”, har besvarats av 134 remissinstanser.

De allmänna synpunkterna på EED består av både ris och ros, men när det gäller IMD så är så gott som alla remissinstanser mycket kritiska. IMD-kravet för värme, varmvatten, kyla och el kom med i sista stund i direktivet.
Det ska införas i Sverige senast 5 juni 2014.

VVS Företagen menar att mätning av värme i flerbostadshus inte kommer att medföra någon påtaglig energibesparing.

”Om värmekostnaden debiteras direkt till den boende minskar fastighetsägarens motivation att göra andra energiåtgärder som till exempel isolering eller förbättring av driften”, skriver VVS Företagen.

Energimyndigheten menar att befintlig bebyggelse ska undantas från installationskrav, om det inte är kostnadseffektivt.

Stockholms stad anser att IMD inte nödvändigtvis leder till en minskad energianvändning och pekar på att IMD kan vara kontraproduktivt då ”investeringsmedel som kan användas för energibesparande åtgärder i stället går till mätningar som har ringa påverkan på energianvändningen”.
Dessutom pekar man på att administrationskostnaden överstiger besparingen från den minskade värmeanvändningen.

Både Sabo (Allmännyttans organisation), Fastighetsägarna och Byggherrarna avstyrker IMD-förslaget och anser att det utgör en övertolkning av direktivet.

Sabo uppskattar kostnaden för införande av värmemängdsmätning och varmvattenmätning till 15.000–20.000 kronor/lägenhet och driftskostnaden till 500–800 kronor/lägenhet och år.

Sveriges Byggindustrier (BI) anser att ”de många miljarder kronor som individuell mätning skulle kosta kan användas på ett effektivare sätt för åtgärder som ger verklig energieffektivisering”.

Källa: VVS Forum

Ett effektivt sätt att minska energikostnaderna för varmvatten i befintliga fastigheter är att installera vår vattenbesparing, där ligger kostnaden idag under tusenlappen per lägenhet, har inga administrationskostnader och sköter besparingen åt fastighetsägaren helt automatiskt, ingen behöver tänka på att spara då detta sker kontinuerligt. Dessutom behövs det inga krångliga system som via dator, mobil eller övervakningsprogram ska kontrollera besparingen.

 

Tills vi hörs igen,

EU-parlamentet antog direktivet om energieffektivisering

I dag röstades ett reviderat energieffektiviseringsdirektiv igenom i Europaparlamentet.

– Bra att EU-parlamentet satte ner foten, och framför allt på att kravet på IMD (individuell mätning av värme och varmvatten) har ersatts av en skrivning om att hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet och vad som är tekniskt möjligt vid installationer för IMD.

Direktivet antogs med 632 röster för, 25 emot och 19 nedlagda röster. Sverige har nu cirka 1,5 år på sig att anpassa den svenska lagstiftningen till det nya energieffektiviseringsdirektivet (EED).

Men det finns de som tycker att EED blivit urvattnat då exempelvis ett obligatoriskt IMD blivit frivilligt och att det ursprungliga kravet på renovering av 3 procent av allmännyttans bestånd förvandlats till det inte alls lika omfattande kravet på renovering av statliga byggnader istället. EED kräver att medlemsstaterna renoverar 3 procent av golvytan i statliga byggnader. Detta gäller för statliga byggnader med en golvyta på över 500 m² (från och med juli 2015 halveras ytan till 250 m²)

EU-kommissionen fick inte igenom sitt ursprungliga förslag enligt vilket mätning av el, gas, värme, kyla och varmvatten alltid skulle ske individuellt. När det gäller individuell mätning av värme och varmvatten i flerbostadshus blev kravet i direktivet i stället kopplat till en bedömning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.
I den text som EU-parlamentet i dag godkände finns således en skrivning om att installationer av individuell mätning ska ta hänsyn till kostnadseffektiviteten och vad som är tekniskt möjligt.

Kraven på installation av mätare i flerbostadshus riskerar annars att bli mycket kostsamma för fastighetsägarna, utan att man för den skull får någon garanti för att energieffektiviseringen i sig ska kunna finansiera den nödvändiga investeringen.

Källa: VVS-Forum Nyheter

Individuell mätning får underkänt

Efter ett tiotal installationer kan Stockholms allmännyttiga bostadsbolag inte dra någon entydig slutsats att individuell mätning (IMD) ger lönsamhet och energibesparing. Därför ska det inte vara standard i beståndet. Man ser inte ens vinst med mätning av varmvatten.